Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van LeA Uitgevers (Lea Uitgevers Stoopkensstraat, 109 - 3320 Hoegaarden - België. BE 0815.861.654,  [email protected]).
Voor de algemene verkoopvoorwaarden zie link
Voor het privacybeleid: zie link
 

1.     DOEL EN AUTOMATISCHE AANVAARDING VAN DE Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV)
1.1.    Het doel van deze AGV is om de leveringsvoorwaarden van de website van LeA Uitgevers en de gebruiksvoorwaarden van de website door de Gebruiker te definiëren.
1.2.    Elke toegang tot en/of elk gebruik van de website www. veronderstelt de aanvaarding en naleving van alle voorwaarden van deze AGV en de automatische onvoorwaardelijke aanvaarding ervan. Ze vormen dus een contract tussen LeA Uitgevers en de Gebruiker. Indien de Gebruiker deze AGV geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hem gevraagd af te zien van elk gebruik van de website.
1.3.    LeA Uitgevers behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te weigeren aan elke Gebruiker die deze AGV niet naleeft, in overeenstemming met de bepalingen van punt 3 van deze AGV.

2.    TOEGANG TOT DE WEBSITE
2.1.    De website van LeA Uitgevers is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle kosten met betrekking tot de toegang tot de website, of het nu gaat om hardware, software of internettoegang, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Hij is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur en zijn internettoegang. Bepaalde delen van de website zijn gereserveerd voor klanten, na voorafgaande registratie.
2.2.    LeA Uitgevers gebruikt alle redelijke middelen die tot haar beschikking staan om een kwaliteitsvolle toegang tot haar website te garanderen, maar is daartoe niet verplicht. LeA Uitgevers  kan bovendien niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige storing van het netwerk of de servers of enige andere gebeurtenis buiten haar redelijke controle of geval van overmacht en die de toegang tot de website zou verhinderen of verslechteren. LeA Uitgevers  behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gehele of een deel van de website zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande informatie te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen om het onderhoud ervan te verzekeren, of om welke andere reden dan ook, zonder dat de onderbreking recht geeft op enige schadevergoeding of welke verplichting dan ook doet ontstaan.
2.3.    LeA Uitgevers behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website of een van de functies of delen van deze website te beperken, op te schorten of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving of informatie aan een Gebruiker en/of klant. In het bijzonder behoudt LeA Uitgevers zich het recht voor om elke handeling te verbieden die zij ongepast acht en/of die zij in strijd met de wet acht of die verboden is door de wetten die van toepassing zijn op deze website, met inbegrip van onder andere:
-    elke handeling die een schending van de gegevensbescherming zou inhouden (inclusief de verzending door het downloaden van privé-informatie zonder toestemming van LeA Uitgevers of de betrokken persoon) of enige andere schending van de persoonlijke rechten van individuen;
-    het gebruik van de website voor laster of enige actie gericht op het in diskrediet brengen van LeA Uitgevers of een betrokken derde partij, evenals lasterlijke, racistische, obscene, bedreigende, pornografische informatie of anderszins in strijd met de wet, in het bijzonder de strafwet;
-    de overdracht door het downloaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen toebrengen aan de eigendommen van LeA Uitgevers of aan die van derden; en
-    de publicatie of verzending op de website van ongeautoriseerde informatie, waaronder onder meer informatie die naar de mening van LeA Uitgevers de systemen en het netwerk kan verstoren, schadelijk kan zijn of een inbreuk kan zijn op de beveiligingssystemen en het -netwerk van LeA Uitgevers of derden.

3.    AANSPRAKELIJKHEID BIJ HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE
3.1.    LeA Uitgevers en/of enige andere partij die namens  LeA Uitgevers betrokken is bij de totstandkoming, productie of distributie van deze website, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade, overige kosten, verliezen en claims van welke aard dan ook als gevolg van toegang tot deze website, het gebruik of onvermogen om deze te gebruiken, of wijzigingen in de inhoud van deze website, of een andere website waartoe u toegang hebt via een link vanaf deze website of voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, die voortvloeit uit een handeling uitgevoerd of nagelaten door LeA Uitgevers, na ontvangst van elektronische berichten van lezers en/of klanten. LeA Uitgevers  en/of enige andere partij die betrokken is bij de creatie, de productie of distributie van deze website zijn niet gehouden de documenten en diensten die op deze website beschikbaar worden gesteld te onderhouden zoals ze zijn, noch om correcties, updates of nieuwe functies aan te brengen.
3.2.    Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovendien kan LeA Uitgevers op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van een infectie door een virus van de computer en/of enige andere apparatuur van de lezer van deze website en/of de klant van LeA Uitgevers, naar aanleiding van het gebruik van deze website of het downloaden van een document van deze website.
3.3.    Elke Gebruiker en/of klant die ervoor kiest om een document van deze website te downloaden, doet dit op eigen risico. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat de Gebruiker en/of de klant er uitdrukkelijk mee akkoord om geen klacht in te dienen tegen LeA Uitgevers, de leden van de raad van bestuur, werknemers, leveranciers en programmeurs en anderen die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

4.    LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

4.1.    Links op de website van LeA Uitgevers kunnen de Gebruiker doorverwijzen naar inhoud buiten het netwerk en de systemen van LeA Uitgevers. De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of werking van deze websites van derden. Deze links worden door LeA Uitgevers te goeder trouw aangeboden aan haar Gebruikers en klanten. LeA Uitgevers kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor latere wijzigingen aan websites van derden waarnaar ze een link aanbiedt. Het opnemen van een link naar andere websites impliceert niet de goedkeuring van LeA Uitgevers, noch haar verantwoordelijkheid. LeA Uitgevers raadt de Gebruiker aan om vertrouwd te raken met de juridische mededelingen en de mededelingen inzake gegevensbescherming op alle andere websites die u bezoekt en die zorgvuldig te lezen.

5.    INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
5.1.    De website en alle elementen waaruit die bestaat, zoals in het bijzonder logo's, afbeeldingen, foto's, plannen, tekeningen, merken, domeinnamen, titels en alle andere inhoud, beschikbaar gesteld door LeA Uitgevers, zijn de exclusieve eigendom van LeA Uitgevers of werden onderworpen aan de voorafgaande toestemming voor gebruik door derden.
5.2.    Geen enkele reproductie van enig deel van deze website mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden, noch mag het worden gewijzigd of opgenomen in enig ander werk, publicatie of andere website. De commerciële of niet-commerciële merken, logo's, ontwerpen, tekeningen, plannen en andere handelsmerken of servicemerken (hierna gezamenlijk ‘Handelsmerken’ genoemd) die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van LeA Uitgevers. Niets wat op de website van LeA Uitgevers verschijnt, mag worden geïnterpreteerd als het autoriseren of verlenen van het recht om een Handelsmerk te gebruiken dat op de website wordt vermeld.
5.3.    Elk gebruik, door de Gebruiker en/of de klant, van de Handelsmerken die aanwezig zijn op de de website van LeA Uitgevers, of van enige andere inhoud van deze website, behalve in de gevallen vermeld in deze AGV, is strikt verboden. LeA Uitgevers zal haar intellectuele-eigendomsrechten afdwingen en juridische stappen ondernemen tegen elke overtreder in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 van haar Algemene Voorwaarden.

6.    PRIVACY
6.1.    LeA Uitgevers leeft alle wetgeving inzake gegevensbescherming na die in België van kracht is, waaronder Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna: de GDPR).
6.2.    De klant verklaart dat hij het privacybeleid van LeA Uitgevers heeft gelezen, waarvan een kopie beschikbaar is via deze link:….. Hij stemt er zonder voorbehoud mee in.
6.3.    Hij verklaart te zijn geïnformeerd dat LeA Uitgevers optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die hij haar meedeelt en dat hij alle informatie met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens kan vinden in het privacybeleid van LeA Uitgevers, met inbegrip van de voorwaarden voor de uitoefening van zijn rechten als betrokkene.
6.4.    Voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de klant contact opnemen met LeA Uitgevers via dit adres: [email protected]

7.    DIVERSE BEPALINGEN
7.1.    LeA Uitgevers behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarbij de voorwaarden van toepassing zijn die van kracht zijn op de website op de datum van bevestiging van de bestelling door LeA Uitgevers.
7.2.    De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd in geval van betwisting. Elk contract met LeA Uitgevers wordt beheerst door het Belgische recht.