PRIVACY BELEID

 Laatste aanpassing  01.04.2022
Het beleid is vastgesteld door :
LeA Uitgevers
Adres: Stoopkensstraat 109 - 113 - 3320 Hoegaarden  - België
e-mail : [email protected]
Zij is geregistreerd onder het ECB-nummer: BE0815.861.654
Hierna "Lea Uitgevers" of "wij", "ons".
Wij waken nauwgezet over de bescherming van uw persoonsgegevens (verder: gegevens) en de bescherming van het privéleven van alle personen die met ons in contact treden. Wij behandelen de gegevens in alle transparantie, conform de nationale en internationale wetgeving, in het bijzonder de EU-Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG – GDPR).
De voorliggende tekst beschrijft ons privacybeleid en de maatregelen die wij nemen om uw persoonlijke gegevens te beheren en uw rechten als betrokken personen te respecteren.
Deze tekst kan op elk moment aangepast worden om conform te zijn aan de evoluties op wetgevend, jurisprudentieel of technisch vlak. Wij raden u daarom aan de tekst regelmatig te raadplegen.
Wat onze website betreft kunt u het cookiebeleid via de volgende link raadplegen.
 
Het is mogelijk dat onze website linken bevat naar andere interessante websites. Zodra u deze link aanklikt, verlaat u onze website. Wij hebben geen enkele controle over de websites van derden. Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor de bescherming van uw privégegevens voor informatie die u bij het raadplegen van de website van derden aan deze websites toevertrouwt. Ons privacybeleid is bijgevolg niet van toepassing  op de sites van derden. 1.    Waarom verzamelen wij uw gegevens ?
Wij verzamelen uw gegevens voor verschillende doeleinden en baseren ons op de juridische basis vastgelegd door de GDPR.
De onderstaande tabel geeft per soort verwerking de doelstelling en juridische basis weer van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Verwerking

Gebruiksdoel

Juridische basis voor verwerking

Beheer van precontractuele relaties

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te reageren op verzoeken en/of vragen die u ons toestuurt (in het bijzonder via het contactformulier op onze website), als u ons uw CV stuurt om bij ons te solliciteren, als u ons contacteert in het kader van een publicatieproject of als we contact met u opnemen om een mogelijke samenwerking te starten.

In overeenstemming met artikel 6.1.b) van de GDPR is deze verwerking noodzakelijk voor de precontractuele voorbereiding

 

Beheer van onze klanten

 

We verwerken uw persoonsgegevens om bewerkingen uit te voeren in het kader van   onze werkzaamheden, met name de contracten, de facturatie, de boekhouding, de verzendingen en ordertracering, de terbeschikkingstelling van documenten ...

In overeenstemming met artikel 6.1.b) van de GDPR is deze verwerking noodzakelijk voor het opmaken van contracten 

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten in overeenstemming met artikel 6.1.c) van de GDPR.


Relaties met auteurs beheren

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze relaties met auteurs te kunnen beheren: het contact, de facturen, de boekhouding, de fiscaliteit, de opvolging van de productie ...

In overeenstemming met artikel 6.1.b) van de GDPR is deze verwerking noodzakelijk voor het opmaken van contracten. 

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten in overeenstemming met artikel 6.1.c) van de GDPR.


Beheer van opleidingen, seminars, webinars

We verwerken uw gegevens als onderdeel van de organisatie van onze opleidingen (fysiek en digitaal) om uw registratie voor de opleidingen op te volgen en u nuttige informatie te kunnen bezorgen.

In overeenstemming met artikel 6.1.b) van de GDPR is deze verwerking noodzakelijk voor het opmaken van contracten. 

 

Beheer van onze interne analyses


Wij verwerken uw persoonsgegevens om interne analyses uit te voeren. Mogelijk hebben we  hiertoe uw contactgegevens nodig om u te kunnen contacteren  in het kader van enquêtes of marktonderzoek.

We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.1.f) van de GDPR, op basis van ons gerechtvaardigd belang, dat hier wordt vermeld wanneer we dit belang en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden hebben afgewogen door uw ‘redelijke verwachtingen’ te onderzoeken.

U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen deze verwerking.

Beheer van onze communicatie en onze nieuwsbrief

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u informatie te verstrekken over tot onze dienstverlening. 

Het is in ons legitieme en commerciële belang om alle diensten, nieuwe producten en speciale aanbiedingen aan te bieden en te promoten en/of informatieve berichten met u te delen die overeenkomen met wat u redelijkerwijs van ons kunt verwachten in het kader van onze bestaande of mogelijke toekomstige  relatie

We verwerken uw gegevens, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.1.f) van de GDPR, op basis van ons gerechtvaardigd belang, dat hier wordt vermeld wanneer we dit belang en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden hebben afgewogen door uw ‘redelijke verwachtingen’ te onderzoeken.

U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen deze verwerking.

 

Beheer van onze leveranciers

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze contractuele verplichtingen jegens u of uw bedrijf na te komen.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze verplichtingen die we met u zijn aangegaan, in overeenstemming met artikel 6.1.b) van de GDPR.

 

Beheer van onze geschillen

 

Wij kunnen ertoe gebracht worden om uw gegevens te verwerken in functie van ons legitiem belang of het belang van derden, in kader van de verdediging van onze belangen of de belangen van derden in rechte in het kader van onze bestaande of toekomstige relatie.

 

We hebben ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens voor de verdediging van onze belangen, in het bijzonder maar niet uitsluitend in het kader van geschillen of gerechtelijke acties op basis van artikel 6.1.f) van de GDPR. 

We kunnen in deze context ook worden verplicht om gevoelige gegevens te verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9.2.f) van de GDPR.

Tenzij er wettelijke uitzonderingen zijn, kunt u op elk moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking op basis van uw legitiem belang door contact met ons op te nemen.

2.    Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Afhankelijk van de doeleinden wordt de gegevensverzameling anders uitgevoerd.
We geven hieronder de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen, waarom ze verzameld worden en de methode gebruikt om de gegevens te verzamelen.

Verwerking

Verzamelde en verwerkte gegevens 

Methode

Beheer van precontractuele relaties

Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer)

Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres)

Familiale gegevens (burgerlijke staat, enkel voor wervingsdoeleinden)

Persoonlijke kenmerken (uw land, uw taal, uw interessegebieden)

Beroepskenmerken (beroep, en enkel in het kader van werving, diploma en loopbaan)

Rechtstreeks van u 

U hebt ze voor het publiek toegankelijk gemaakt. 

Uit commerciële databases

 

Beheer van onze klanten

 

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bestelnummer, bedrijf of btw-nummer) 

Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres, IP-adres) 

Financiële gegevens (rekeningnummer)

Rechtstreeks van u 

U hebt ze voor het publiek toegankelijk gemaakt.

Uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen, uit de databanken van uw beroepsvereniging


Beheer van relaties  met auteurs

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bedrijf of btw-nummer, rijksregisternummer) 

Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres)

Beroepskenmerken (beroep, interessegebieden)

Financiële gegevens (rekeningnummer) 

Rechtstreeks van u 

U hebt ze voor het publiek toegankelijk gemaakt. 

Uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen, uit de databanken van uw beroepsvereniging

Beheer van gegevens deelnemers aan opleidingen

Persoonlijke identificatiegegevens van sprekers en deelnemers (naam, voornaam) 

Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres, IP-adres) 

Beroepskenmerken van de sprekers (beroep, diploma, carrière)

Rechtstreeks van u 

U hebt ze voor het publiek toegankelijk gemaakt. 

 

Beheer van onze interne analyses

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bestelnummer, bedrijf of btw-nummer) 

Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres, IP-adres) 

Persoonlijke kenmerken (uw land, uw taal, uw interessegebieden)


Rechtstreeks van u 

U hebt ze voor het publiek toegankelijk gemaakt. 

Uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen, uit de databanken van uw beroepsvereniging

Beheer van onze communicatie en onze nieuwsbrief

 

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, adres) 

Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres, IP-adres) 

Persoonlijke kenmerken (interessegebieden) 

Beroepskenmerken (beroep)

Rechtstreeks van u 

U hebt ze voor het publiek toegankelijk gemaakt. 

Uit de Kruispuntbank voor ondernemingen, uit de databanken van uw beroepsvereniging

Beheer van onze leveranciers

 

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bestelnummer, bedrijf of btw-nummer) 

Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres)

Financiële gegevens (rekeningnummer)

Rechtstreeks van u 

U hebt ze voor het publiek toegankelijk gemaakt. 

Uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Beheer van onze geschillen

 

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bestelnummer, bedrijf of btw-nummer) 

Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres, IP-adres) 

Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)

Financiële gegevens (rekeningnummer) 

Alle gegevens die nodig zijn voor de verdediging van onze belangen in de rechtbank 

Rechtstreeks van u 

U hebt ze voor het publiek toegankelijk gemaakt. 

Uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen, uit de databanken van uw beroepsvereniging


3.    Worden uw gegevens openbaar gemaakt of gedeeld met derden?
De hierboven vermelde gegevens zijn toegankelijk voor mensen die lid zijn van ons team of tussenkomen als medewerkers; waar van toepassing, worden uw gegevens enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is meegedeeld aan onze advocaten of technische adviseurs, aan bank- of verzekeringsinstellingen.
We zullen uw gegevens waarschijnlijk ook doorgeven:
a)    op verzoek van wettelijke, administratieve of gerechtelijke instanties;
b)    te goeder trouw, wanneer de mededeling van de gegevens vereist is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving;
c)    om onze rechten of die van andere gebruikers van onze diensten te beschermen en te verdedigen.
We kunnen ook worden verplicht om toegang te verlenen tot bepaalde gegevens aan onze medecontractanten, wettelijk gekwalificeerd als ‘onderaannemers’, voor zover strikt noodzakelijk voor het bereiken van onze doeleinden, zoals bijvoorbeeld de werking van applicaties of geautomatiseerde beheersystemen.
In alle omstandigheden zorgen we voor de bescherming van uw gegevens door middel van overeenkomsten die de vertrouwelijkheid waarborgen.

Type dienstverlener

Plaats

E-mailproviders

Europa

Postbedeling 

Europa

Aanbieders van IT-oplossingen en onderhoud van infrastructuur en systemen

Europa/Israël/Verenigde Staten

Sociale netwerken

Europa

Hosting / cloud service providers

Europa

Advocaten en juridische dienstverleners

Europa

Accountants en financiële dienstverleners

Europa

Dienstverleners in het productie- en distributieproces

Europa

Oplossing voor het versturen van nieuwsbrieven

Europa

Oplossing voor videoconferenties

Europa/Verenigde Staten

Banken
 

EuropaOm veiligheidsredenen worden de namen van onze onderaannemers enkel op verzoek, zo snel mogelijk meegedeeld. U kunt ons een e-mail sturen op het volgende adres: [email protected].


4.    Geven wij uw gegevens door buiten de Europese Unie?
We delen geen gegevens buiten de Europese Unie.
Mochten we de gegevens naar een land buiten de Unie moeten overdragen, dan is dat enkel toegestaan als:
-  de Europese Commissie een besluit genomen heeft dat een passend en gelijkwaardig niveau van bescherming biedt als datgene dat door de Europese wetgeving wordt geboden; op basis daarvan zullen persoonsgegevens worden doorgegeven;
- de overdracht gebeurt enkel wanneer er een adequate maatregel is die een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese wetgeving, zoals de standaardclausules van de Commissie, de toestemming.


5.    Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?
De bewaartermijn varieert afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Deze termijn is beperkt, rekening houdend met eventuele wettelijke bewaarverplichtingen.
Hieronder vindt u de lijst met de verwerking en de respectievelijke bewaartermijn.

De verwerking

Termijn

Beheer van precontractuele relaties

De bewaartermijn is 2 jaar vanaf uw laatste reactie.

Beheer van onze klanten

De bewaartermijn is 10 jaar vanaf het jaar waarin u voor boekhoudkundige doeleinden werd geregistreerd.

Auteursrelatiebeheer

De bewaartermijn is 10 jaar vanaf het jaar waarin u voor boekhoudkundige doeleinden werd geregistreerd.

Beheer van opleidingen, conferenties, webinars

De bewaartermijn is 10 jaar vanaf het jaar waarin u voor boekhoudkundige doeleinden werd geregistreerd.

Beheer van onze interne analyses

De bewaartermijn is 5 jaar vanaf de uitgifte van onze interne analyse om een lange termijn beoordeling van onze ontwikkelingen te garanderen.

Beheer van onze communicatie en nieuwsbrief

De bewaartermijn is 3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie of het verzamelen van de gegevens 

Beheer van onze leveranciers

De bewaartermijn is 10 jaar vanaf het jaar waarin u voor boekhoudkundige doeleinden werd geregistreerd.

Beheer van onze geschillen

 

De gegevens worden gewist zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan; het vonnis wordt voor fiscale doeleinden bewaard tot 10 jaar na het jaar van de betekening van de eindbeslissing.


6.    Hoe beschermen we uw privacy?
Om een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de gegevens die verzameld worden via onze website, nemen wij de gepaste technische en organisatorische maatregelen (versleutelingstechnologie en veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen, om het verlies, het misbruik of de wijziging van de via de website verzamelde gegevens te beschermen en te vermijden). Wij houden rekening met de huidige kennis, de kosten van de uitvoering en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, en met de risico's voor uw rechten en vrijheden.
In alle omstandigheden zorgen wij voor een adequaat niveau van technische en organisatorische beveiliging van uw gegevens om u te beschermen tegen het lekken van gegevens, inclusief verlies, vernietiging, openbare onthulling, ongeoorloofde toegang of misbruik. Als u echter op de hoogte bent van een datalek, of als u een vermoeden hebt, vragen wij u om dit onmiddellijk te melden door contact met ons op te nemen.

7.    Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
Tenzij een wettelijke bepaling die in België van kracht is dit niet toestaat, met inbegrip van de GDPR, hebt u op grond van de regelgeving de volgende rechten:
- het recht van toegang, inclusief het recht om te weten of wij uw gegevens verwerken;
- het recht op een kopie van de verwerkte gegevens;
- het recht om verwerkte gegevens te corrigeren;
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, met name als u uw toestemming wilt intrekken of als uw gegevens worden verwerkt op basis van ons rechtmatige belang;
- het recht om de verwerking van gegevens te beperken:
*  indien u de juistheid van die gegevens betwist, in afwachting van de beoordeling van de betrokken belangen voordat u gebruikmaakt van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van sommige van uw persoonsgegevens;
* indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u geen gebruik wenst te maken van uw recht om de gegevens te laten verwijderen;
* als we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig hebt in het kader van een juridische procedure;
- het recht op het wissen van verwerkte gegevens. Dit recht is echter niet absoluut en wij kunnen er niet aan voldoen als er een wettelijke verplichting voorhanden is die ons verplicht uw gegevens te verwerken, zoals het bijhouden van onze boekhouding;
- het recht op de overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens, d.w.z. het opvragen of doorgeven aan een door u aangewezen derde partij, van de door ons verwerkte persoonsgegevens, voor uw persoonlijk gebruik, in het formaat waarin wij die bewaren;
- het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail : [email protected]  

U kunt tevens een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw wettelijke woonplaats.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
Contacteer ons indien u meer informatie nodig heeft.
Wij zorgen ervoor dat wij uw vraag spoedig beantwoorden en uiterlijk binnen de maand nadat we uw vraag hebben ontvangen.
Afhankelijk van de complexiteit van uw vraag en het aantal vragen dat wij van anderen ontvangen, kunnen we de termijn verlengen met twee maanden. In dat geval brengen wij u hiervan op de hoogte in de maand die volgt op de ontvangst van uw vraag.
Bij de mededeling van de informatie moeten wij altijd en in alle omstandigheden rekening houden met de rechten en vrijheden van anderen.
Om uw rechten uit te oefenen kan u een mail sturen naar het volgende mailadres : [email protected] of per post naar het volgende adres Lea Uitgevers Stoopkensstraat, 109
3320 Hoegaarden - België.


8.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank ?
Dit Privacybeleid is onderworpen aan het Belgische recht.
Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of uitoefening van het huidige Privacybeleid is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

9.    Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website.
Een cookie is een code in de vorm van een bestand dat bijgehouden wordt op uw computer bij een eerste bezoek. Bij een volgend bezoek aan onze website kunnen de cookies herkend worden. De cookies helpen ons onze site te verbeteren, de navigatie doorheen onze site te faciliteren en u doelgerichte informatie te bezorgen.
 
10.    Bijwerking van ons privacybeleid !
Wij kunnen ons Privacybeleid op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijk bericht bijwerken. Wij nodigen u daarom uit deze tekst regelmatig te raadplegen.

Laatst bijgewerkt op 1 april 2022.

.