Bereik nieuwe hoogtes

Start vandaag uw online cursus!

Train uw vaardigheden om impact te hebben! Uw zakelijke carrière start hier. Tijd om een cursus te starten.

Bekijk alle
Meest populaire cursussen

ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG
Bij elk ontslag duiken vragen op over de motieven die tot een beëindiging van de arbeidsrelatie hebben geleid. In de private sector bestaat er daaromtrent sinds 2014 de Cao nr. 109. Maar ook een ontslag van arbeidscontractanten tewerkgesteld door een publiekrechtelijke werkgever ontsnapt niet aan motiveringsvereisten.
Dit webinar beoogt een antwoord te geven op alle vragen die kunnen opkomen over ontslagredenen. Het spitst zich vooral toe op de vragen die nog niet aan bod zijn gekomen in de rechtspraak of de literatuur.
Ook de vorm van het webinar is bijzonder: geen monoloog ex cathedra van één spreker, maar een groepsgesprek onder jonge, dynamische advocaten, gemodereerd door een ervaren praktijkjurist en academicus.

Professor Willy van Eeckhoutte is emeritus buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Gent en advocaat aan de balie van Gent en bij het Hof van Cassatie. Zijn bekendste publicaties zijn Sociaal Compendium Arbeidsrecht en het Handboek Belgisch arbeidsrecht.
Professor van Eeckhoutte gaat in dit webinar in gesprek met confraters Hannes Delagrange, Jef Michielsen, Nina Pierens eveneens advocaten verbonden aan de Gentse vestiging van het sociaalrechtelijke nichekantoor Bellaw.

Hannes Delagrange, Jef Michielsen en Nina Pierens
Het webinar is opgedeeld in 3 blokken van elk veertig minuten, aangevuld met een korte evaluatie, later zoveel als gewenst te herbekijken op om het even welk geschikt moment. Zo gaan de sprekers in gesprek over het toepassingsgebied van Cao nr. 109, het recht van de ontslagen werknemer om de ontslagreden te kennen, de definitie van het kennelijk onredelijk ontslag, de bewijsregeling in geval van betwisting, de sanctieregeling …

Bij elk deel hoort een mindmap waarop de vragen terug te vinden zijn en waarop kan worden doorgeklikt naar de bronnen waarop de antwoorden in voorkomend geval steunen.

Als wie zich inschrijft voor het webinar, achteraf toch nog vragen heeft, kan hij die nog veertien dagen na bestelling van het webinar overmaken via [email protected]. Een reactie volgt binnen de drie werkdagen (let op: in het arbeidsrecht is zaterdag nog steeds een werkdag).

DOELGROEP : Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, HR-verantwoordelijken

ERKENNINGEN
OVB, IBJ: erkend voor 2 punten
IGO: tenlasteneming toegekend
Certificering icoon
KUNSTOBJECT ALS EIGENDOMSOBJECT
Naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek Kunstobject als eigendomsobject. Praktijktoepassingen vanuit juridisch perspectief bespreekt Oliver Lenaerts tijdens dit webinar een aantal interessante topics.

“Met dit boek ontpopt de auteur zich als de beschermengel van de kunstverzamelaar en zijn collectie” – Prof. dr. Bert Demarsin (KU Leuven – Campus Brussel)

In het eerste deel van het webinar gaat hij in op diverse vragen over schenkingen van kunstcollecties:
- Welke zijn de schenkingsvereisten en waarin onderscheidt de schenking zich van bruikleen en van verkoop?
- Wat is de impact van het erfrecht op schenkingen van kunst?
- Welke specifieke modaliteiten zijn verbonden aan een schenking van een kunstwerk?

In een tweede deel komen een aantal vragen over de impact van de werking van de primaire markt op de kunstwereld aan bod:
- Wat wordt er verstaan onder “de werking van de primaire markt”?
- Welke samenwerkingsmodaliteiten bestaan er tussen kunstenaars en kunstgalerijen (lastgeving en bruikleen/“consignment loans”) en wat zijn de gevolgen daarvan?
- Welke structuren bestaan er op de kunstmarkt en wat zijn de pro’s en contra’s?
- Het gebruik van een “agency” in de kunstwereld en hoe belangenconflicten voorkomen?
- Wat zijn gangbare praktijken voor de vergoeding van kunstenaars?

Het webinar sluit af met een hoofdstuk over kunst op de secundaire kunstmarkt, zijnde de doorverkoop van kunstwerken na een eerste verkoop.

SPREKER : Oliver Lenaerts, is gespecialiseerd in kunstrecht en ondernemingsrecht. Hij is advocaat aan de balie van Brussel en arbiter bij het “Court of Arbitration for Art” in Den Haag.

DOELGROEP : Advocaten, kunstverzamelaars

ERKENNINGEN : OVB: erkend voor 1 punt
Certificering icoon
15 jaar rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken
De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat is ondertussen 15 jaar oud. Veel knelpunten zijn ondertussen uitgeklaard door het Hof van Cassatie. Andere vraagstukken blijven vooralsnog tot discussie aanleiding geven. In dit webinar wordt een stand van zaken gegeven over de rechtsplegingsvergoeding aan de hand van de meest recente (cassatie)rechtspraak en casusvoorbeelden. Er zal worden stilgestaan bij een aantal hete hangijzers, zoals de toepassing in meerpartijengeschillen en de begroting van de rechtsplegingsvergoeding.

SPREKER
Prof. dr. Stefaan Voet studeerde rechten aan de UGent (2001). In 2011 promoveerde hij op het thema van collectief procederen. Voor zijn proefschrift ontving hij in 2014 de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht uitgegeven door de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk.
Sinds 2015 is hij hoofddocent gerechtelijk recht aan de KU Leuven en gastprofessor aan de UHasselt.
Hij is ook plaatsvervangend vrederechter over het derde kanton in Brugge en voorzitter van het toezichtcomité van de Ombudsman voor de Handel.

DOELGROEP
Advocaten, magistraten

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 1 punt
IGO: tenlasteneming toegekend.
Magistraten en leden van het personeel van de rechterlijke orde worden verzocht zich in te schrijven via e-mail naar [email protected].
Certificering icoon
Bekijk alle
Nieuwste cursussen

Is er nog nood aan deontologie voor vrije beroepen?
Beoefenaars van een vrij beroep zijn ondernemers, maar tegelijk ook onderworpen aan eigen deontologische regels die door hun eigen beroepsgroep worden bepaald. Op dinsdag 13 december 2022 organiseerde LeA Uitgevers een studienamiddag over dit onderwerp, die nu beschikbaar is als webinar on demand.
Het programma bevat drie luiken: in een eerste onderdeel zal Mr. Hugo Lamon een uiteenzetting geven over de standpunten die hij vertolkt in zijn boek, met aandacht voor een algemeen kader, van toepassing voor alle vrije beroepen. Daarna worden enkele sprekers aan het woord gelaten die specifiek inzoomen op één vrij beroep: Mr. Frank Judo (advocaten), Mr. Philippe De Jonghe (notarissen), Mr. Kristof Uytterhoeven (architecten), Prof. Sarne De Vliegher (dierenartsen) en Dr. Coralie Herijgers (artsen). In een derde deel gaan de sprekers dan in debat, onder de leiding van Mr. Peter Callens.

Zo komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

Hoe verhoudt de beoefenaar van een vrij beroep zich tot het Wetboek van Economisch Recht? Is een vrijberoeper een gewone ondernemer of heeft hij ook een taak van algemeen belang?

Zijn de begrippen waardigheid en confraterniteit nog actueel of volstaat een beperkt deontologisch kader dat waakt over de onafhankelijkheid van het beroep?

Zijn er grenzen aan de uitoefening van commerciële activiteiten in de marge van de kernwaarden? Kan een beoefenaar van een vrij beroep andere taken vervullen dan die waarvoor hij over een monopolie beschikt?

Is er ruimte voor positieve deontologie en wat betekent dat dan concreet?

PROGRAMMA

Inleiding door Mr. Peter Callens

Hoe vrij is het vrij beroep nog? Het spanningsveld tussen vrij ondernemen en deontologie bij de beoefenaars van vrije beroepen door Mr. Hugo Lamon

De advocatendeontologie en vrij ondernemen door Mr. Frank Judo

De notaris als ministerieel ambtenaar en vrij ondernemen door Mr. Philippe De Jonghe

De architect: beschermde vrij beroeper of ondernemer gevangen in een wettelijk en deontologisch keurslijf door Prof. dr. Kristof Uytterhoeven

De dierenarts, uitdagingen voor een beroep in verandering door Prof. dr. Sarne De Vliegher

Artsen en deontologie. Naar een moderne en kwaliteitsvolle deontologie met oog voor de arts als ondernemer? door Dr. Coralie Herijgers


SPREKERS

Peter Callens, advocaat en voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies
Hugo Lamon, advocaat balie Limburg
Frank Judo, advocaat balie Brussel en voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging
Philippe De Jonghe, notaris Oostende en voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen
Kristof Uytterhoeven, advocaat balie Antwerpen en hoofddocent KU Leuven (Faculteit Architectuur)
Sarne De Vliegher, hoofddocent UGent (Faculteit Diergeneeskunde)
Coralie Herijgers, juriste Agentschap Zorg en Gezondheid, wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen en auteur van het boek Artsen en deontologie

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 3 punten

PRIJS
60 EUR, excl. btw
Certificering icoon
De Wet Patiëntenrechten 20 jaar
De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt bestaat dit jaar 20 jaar. Deze wet omschrijft wie een ‘patiënt’ is, wie ertoe gehouden is de rechten van de patiënt te eerbiedigen en wat die rechten precies inhouden (kwaliteitsvolle zorg; vrije keuze; toestemming en informatie; een zorgvuldig bijgehouden dossier; bescherming van het privéleven; klachtenbemiddeling en recht op vertegenwoordiging als de patiënt die rechten niet zelf kan uitoefenen).

Herman Nys bespreekt in een eerste deel op systematische wijze de bepalingen van de wet aan de hand van literatuur en rechtspraak. Voornamelijk met betrekking tot het recht op informatie en toestemming heeft het Hof van Cassatie belangrijke verduidelijkingen verschaft, onder meer wat betreft informatie over de financiële gevolgen van een medische tussenkomst en over bewijslast.

In een tweede deel volgt een kritische evaluatie van de Wet Patiëntenrechten.
De wet vertoont nog ‘paternalistische’ trekjes die 20 jaar geleden nog vrij algemeen aanvaard waren, zoals de passieve definitie van patiënt; het recht op kwaliteitsvolle zorg in functie van zijn/haar behoefte en niet zijn/haar vragen; de zogenaamde therapeutische exceptie en de mogelijke weigering van inzage in het dossier; de mogelijkheid om een afschrift te weigeren enz.

Het derde deel richt een blik op de toekomst van de Wet Patiëntenrechten.
De kritische evaluatie van de wet leidt vanzelf tot mogelijke voorstellen om de wet toekomstbestendig te maken. Daarbij zal ook worden ingegaan op de kritiek van patiëntenorganisaties dat de wet niet voldoende ‘afdwingbaar’ zou zijn.

SPREKER

Herman Nys (1951) is emeritus hoogleraar medisch recht aan de KU Leuven en medeoprichter van het Centrum voor biomedische ethiek en recht. Hij is onder meer voorzitter van het VITAZ fusieziekenhuis (Waasland) en adviseert de Europese Commissie inzake bio-ethische kwesties (EGE). Hij heeft meer dan 700 wetenschappelijke publicaties op zijn naam, waaronder recent het boek De rechten van de patiënt in de deelstaten.

DOELGROEP
Advocaten, magistraten, beleidsmakers, bedrijfsjuristen, ambtenaren

ERKENNINGEN
OVB, IBJ: erkend voor 1 punt

PRIJS
120 EUR, excl. btw
Certificering icoon
Analyse van het nieuwe seksueel strafrecht
In dit webinar analyseren de sprekers vanuit hun ruime praktijkervaring het nieuwe seksueel strafrecht. Zij vertrekken hierbij vanuit de maatschappelijk context die aanleiding heeft gegeven tot een snellere aanpassing van dit deel van het Strafwetboek.

De sprekers besteden o.a. ruim aandacht aan de sleutelbegrippen van het nieuwe seksueel strafrecht zoals de toestemming, seksuele meerderjarigheid en de basisdelicten: aantasting van de seksuele integriteit, voyeurisme en niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud. Daarnaast komen prostitutie, openbare zedenschennis en de seksuele uitbuiting van minderjarigen aan bod. De sprekers sluiten af met de temporele werking en een kritische evaluatie van de wet.

SPREKERS

Manon Cop studeerde af als master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen met onderscheiding. Zij heeft zich tijdens haar studies gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht en zet deze specialisatie verder in de praktijk bij Bannister Advocaten. Meer bepaald bouwde zij een expertise op in zedenmisdrijven. Daarnaast heeft zij juridische ervaring opgedaan door te werken in een wetswinkel en bij slachtofferhulp.

Margot De Laet behaalde haar master in de Rechten met onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar studies specialiseerde zij zich in het straf- en strafprocesrecht. In januari 2022 werd zij lid van de balie van Antwerpen en vervoegde het team van Bannister Advocaten met als specialisatie zedenmisdrijven.

DOELGROEP
Advocaten, magistraten

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 1 punt
IGO: tegemoetkoming toegekend
Magistraten en leden van het personeel van de rechterlijke orde worden verzocht om per e-mail in te schrijven via [email protected].

PRIJS
90 euro, excl. btw.
Certificering icoon

Ontmoet de helden die hun bedrijf hebben getransformeerd!

Ga ze ontmoeten