Alle cursussen

ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG
Bij elk ontslag duiken vragen op over de motieven die tot een beëindiging van de arbeidsrelatie hebben geleid. In de private sector bestaat er daaromtrent sinds 2014 de Cao nr. 109. Maar ook een ontslag van arbeidscontractanten tewerkgesteld door een publiekrechtelijke werkgever ontsnapt niet aan motiveringsvereisten.
Dit webinar beoogt een antwoord te geven op alle vragen die kunnen opkomen over ontslagredenen. Het spitst zich vooral toe op de vragen die nog niet aan bod zijn gekomen in de rechtspraak of de literatuur.
Ook de vorm van het webinar is bijzonder: geen monoloog ex cathedra van één spreker, maar een groepsgesprek onder jonge, dynamische advocaten, gemodereerd door een ervaren praktijkjurist en academicus.

Professor Willy van Eeckhoutte is emeritus buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Gent en advocaat aan de balie van Gent en bij het Hof van Cassatie. Zijn bekendste publicaties zijn Sociaal Compendium Arbeidsrecht en het Handboek Belgisch arbeidsrecht.
Professor van Eeckhoutte gaat in dit webinar in gesprek met confraters Hannes Delagrange, Jef Michielsen, Nina Pierens eveneens advocaten verbonden aan de Gentse vestiging van het sociaalrechtelijke nichekantoor Bellaw.

Hannes Delagrange, Jef Michielsen en Nina Pierens
Het webinar is opgedeeld in 3 blokken van elk veertig minuten, aangevuld met een korte evaluatie, later zoveel als gewenst te herbekijken op om het even welk geschikt moment. Zo gaan de sprekers in gesprek over het toepassingsgebied van Cao nr. 109, het recht van de ontslagen werknemer om de ontslagreden te kennen, de definitie van het kennelijk onredelijk ontslag, de bewijsregeling in geval van betwisting, de sanctieregeling …

Bij elk deel hoort een mindmap waarop de vragen terug te vinden zijn en waarop kan worden doorgeklikt naar de bronnen waarop de antwoorden in voorkomend geval steunen.

Als wie zich inschrijft voor het webinar, achteraf toch nog vragen heeft, kan hij die nog veertien dagen na bestelling van het webinar overmaken via [email protected]. Een reactie volgt binnen de drie werkdagen (let op: in het arbeidsrecht is zaterdag nog steeds een werkdag).

DOELGROEP : Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, HR-verantwoordelijken

ERKENNINGEN
OVB, IBJ: erkend voor 2 punten
IGO: tenlasteneming toegekend
Certificering icoon
KUNSTOBJECT ALS EIGENDOMSOBJECT
Naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek Kunstobject als eigendomsobject. Praktijktoepassingen vanuit juridisch perspectief bespreekt Oliver Lenaerts tijdens dit webinar een aantal interessante topics.

“Met dit boek ontpopt de auteur zich als de beschermengel van de kunstverzamelaar en zijn collectie” – Prof. dr. Bert Demarsin (KU Leuven – Campus Brussel)

In het eerste deel van het webinar gaat hij in op diverse vragen over schenkingen van kunstcollecties:
- Welke zijn de schenkingsvereisten en waarin onderscheidt de schenking zich van bruikleen en van verkoop?
- Wat is de impact van het erfrecht op schenkingen van kunst?
- Welke specifieke modaliteiten zijn verbonden aan een schenking van een kunstwerk?

In een tweede deel komen een aantal vragen over de impact van de werking van de primaire markt op de kunstwereld aan bod:
- Wat wordt er verstaan onder “de werking van de primaire markt”?
- Welke samenwerkingsmodaliteiten bestaan er tussen kunstenaars en kunstgalerijen (lastgeving en bruikleen/“consignment loans”) en wat zijn de gevolgen daarvan?
- Welke structuren bestaan er op de kunstmarkt en wat zijn de pro’s en contra’s?
- Het gebruik van een “agency” in de kunstwereld en hoe belangenconflicten voorkomen?
- Wat zijn gangbare praktijken voor de vergoeding van kunstenaars?

Het webinar sluit af met een hoofdstuk over kunst op de secundaire kunstmarkt, zijnde de doorverkoop van kunstwerken na een eerste verkoop.

SPREKER : Oliver Lenaerts, is gespecialiseerd in kunstrecht en ondernemingsrecht. Hij is advocaat aan de balie van Brussel en arbiter bij het “Court of Arbitration for Art” in Den Haag.

DOELGROEP : Advocaten, kunstverzamelaars

ERKENNINGEN : OVB: erkend voor 1 punt
Certificering icoon
15 jaar rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken
De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat is ondertussen 15 jaar oud. Veel knelpunten zijn ondertussen uitgeklaard door het Hof van Cassatie. Andere vraagstukken blijven vooralsnog tot discussie aanleiding geven. In dit webinar wordt een stand van zaken gegeven over de rechtsplegingsvergoeding aan de hand van de meest recente (cassatie)rechtspraak en casusvoorbeelden. Er zal worden stilgestaan bij een aantal hete hangijzers, zoals de toepassing in meerpartijengeschillen en de begroting van de rechtsplegingsvergoeding.

SPREKER
Prof. dr. Stefaan Voet studeerde rechten aan de UGent (2001). In 2011 promoveerde hij op het thema van collectief procederen. Voor zijn proefschrift ontving hij in 2014 de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht uitgegeven door de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk.
Sinds 2015 is hij hoofddocent gerechtelijk recht aan de KU Leuven en gastprofessor aan de UHasselt.
Hij is ook plaatsvervangend vrederechter over het derde kanton in Brugge en voorzitter van het toezichtcomité van de Ombudsman voor de Handel.

DOELGROEP
Advocaten, magistraten

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 1 punt
IGO: tenlasteneming toegekend.
Magistraten en leden van het personeel van de rechterlijke orde worden verzocht zich in te schrijven via e-mail naar [email protected].
Certificering icoon
Tendensen vennootschapsrecht - 3 sessies
Het vennootschapsrecht is volop in beweging. In drie sessies van elk 2 uur gaan de sprekers in op een aantal actuele thema’s die belangrijk zijn voor de jurist en de professional actief in het vennootschapsrecht.

Sessie 1: Organen

Belangenconflicten in vennootschapstransacties: recente ontwikkelingen en toepassing op de kapitaalverhoging, door Tom Vos
Dagelijks bestuur in NV en BV, door Nele Somers

Sessie 2: Effecten

Regels inzake soortvorming en soortwijziging in de NV en BV en de toepassing ervan in de praktijk, door Carl Clottens
Geschillenregeling en het verband tussen vorderingen tot uitsluiting en/of vorderingen tot uittreding, door Willem Van de Putte

Sessie 3: Vermogen

Inkoop van eigen effecten in BV en NV, door Nick Hallemeesch
Ontbinding als de ultieme vermogensuitkering in het vennootschapsrecht, door Jasper Van Eetvelde

DOELGROEP
Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren

ERKENNINGEN
IBR: 6 uur toegekend (categorie 3)
OVB, IBJ, NKN, ITAA: erkend voor 6 punten (2 per sessie)

PRIJS
350 EUR (excl. btw) voor de hele cyclus
(documentatiebundel inbegrepen)
Certificering icoon
Tendensen vennootschapsrecht - Sessie 1: Organen
Het vennootschapsrecht is volop in beweging. In drie sessies van elk 2 uur gaan de sprekers in op een aantal actuele thema’s die belangrijk zijn voor de jurist en de professional actief in het vennootschapsrecht.

Sessie 1: Organen

Belangenconflicten in vennootschapstransacties: recente ontwikkelingen en toepassing op de kapitaalverhoging, door Tom Vos
Dagelijks bestuur in NV en BV, door Nele Somers

DOELGROEP
Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren

ERKENNINGEN
IBR: 2 uur per sessie toegekend (categorie 3)
OVB, IBJ, NKN, ITAA: erkend voor 2 punten per sessie)

PRIJS
130 EUR (excl. btw) voor 1 sessie
(documentatiebundel inbegrepen)
Certificering icoon
Influencers en #recht (webinar on demand) - 4 sessies
Influencers zijn alomtegenwoordig op sociale media. Het fenomeen roept vele juridische vragen op:
- Zijn socialemedia-influencers een onderneming in de zin van het WER? Met welke verplichtingen moeten zij in dat geval rekening houden?
- Moeten influencers de tegenprestaties die zij ontvangen om bepaalde zaken te promoten, aangeven in hun belastingaangifte?
- Is een influencer btw-plichtig?
- Hoe waardeert de influencer zijn vergoeding in natura (zoals kleding, juwelen enz.) die hij als tegenprestatie ontvangt correct?
- Zijn fenomenen als ‘kidfluencers’ en influencer-ouders die content van hun kinderen gebruiken op hun socialemedia-accounts te verzoenen met de kinderrechten? Wordt hun privacy voldoende beschermd? Gaat het hier om economische uitbuiting?
- Kan auteursrechtelijk beschermde content gekopieerd en hergebruikt worden? Voor welke inbreuken op de intellectuele rechten moeten influencers op hun hoede zijn?

In vier sessies van elk een half uur trachten vier onderzoekers van de UGent deze vragen te beantwoorden en de juridische problemen/valkuilen te duiden:

Sessie 1
Julie Kerckaert, “De socialemedia-influencer als onderneming”
Sessie 2
Céline Vangeel, “De fiscale aspecten van influencermarketing”
Sessie 3
Valerie Verdoodt, “Influencers vanuit een kinderrechtenperspectief”
Sessie 4
Simon Geiregat, “Influencers en auteursrecht”

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, influencers

PRIJS
De sessies worden ook apart aangeboden (zie bij 'Tickets' hierboven).
- 50 EUR (excl. btw) voor 1 sessie
- 100 EUR (excl. btw) voor 2 sessies
- 190 EUR (excl. btw) voor 4 sessies

ACCREDITATIES
OVB: erkend voor 1 punt per 2 sessies
IBJ: erkend voor 1 punt per 2 sessies

SPREKERS

SIMON GEIREGAT
Dr. Simon Geiregat is postdoctoraal onderzoeker bij het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Vlaanderen) en het Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Hij is ook parttime gastprofessor aan UGent en verbonden aan de Universiteit Leiden als universitair docent. Simon verdedigde in 2019 zijn doctoraat in de rechten aan de UGent met een proefschrift over het auteursrecht en behaalde in 2017 aan de KU Leuven een LL.M in de intellectuele rechten en het IT-recht. Zijn onderzoek focust op de diverse raakvlakken tussen de digitale technologie en het privaatrecht.

JULIE KERCKAERT
Julie Kerckaert is doctoraatsbursaal aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Als onderzoeker maakt zij deel uit van de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, het Instituut Financieel Recht en het Interuniversitair Centrum voor Consument en Recht.
Julie behaalde in 2020 een Master of Laws in de rechten aan de UGent (met grote onderscheiding). Haar doctoraatsthesis, die zij voorbereidt onder het promotorschap van prof. dr. Reinhard Steennot, handelt over de regulering van (minderjarige) socialemedia-influencers vanuit een consumenten- en arbeidsrechtelijk perspectief.

CÉLINE VANGHEEL
Céline Vangheel is FWO-aspirante fundamenteel onderzoek aan de UGent (Faculteit Recht en Criminologie – vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Instituut voor Belastingrecht) en de UHasselt (Faculteit Rechten – Law, Tax & Business Unit). In 2020 behaalde Céline een Master of Laws in de Rechten aan de UHasselt (met grote onderscheiding). Haar doctoraatsthesis, onder het promotorschap van prof. dr. Bart Peeters (UGent) en prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt), behandelt de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij internationale mechanismen voor de beslechting van belastinggeschillen in het internationaal fiscaal recht.

VALERIE VERDOODT
Dr. Valerie Verdoodt is postdoctoraal onderzoeker en lector aan de UGent (Faculteit Recht en Criminologie), waar ze lid is van de onderzoeksgroep Recht en Technologie en het Centrum voor de Rechten van de Mens. Haar onderzoek spitst zich toe op de juridische en fundamentele vragen in het kader van de ontwikkeling van nieuwe media en technologie, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) met oog voor de bescherming en online participatie van kinderen. Valerie is ook gastlector aan de Georg August Universität in Göttingen (D), waar ze lesgeeft in de LL.M in IP- en IT-Recht (LIPIT).

Certificering icoon
Overdracht en controle van ondernemingen: een moeilijke evenwichtsoefening?
Het leven van een onderneming wordt vaak bepaald door de familiale aandeelhouders. Wanneer zij op het punt komen waarop ze de onderneming (gradueel) aan de volgende generatie willen overdragen, rijzen er vaak heel wat vraagstukken en problemen.

Een van de uitdagingen is voldoende controle en zeggenschap behouden om de opvolgers geleidelijk aan het roer te laten overnemen. In het kader van een familiale opvolging is dat een zeer belangrijk aspect, maar ook in een niet-familiale context kan dit aan de orde zijn, bijvoorbeeld bij een management buy-out of buy-in, participatie van sleutelfiguren … Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen biedt in dit opzicht een aantal nieuwe interessante opportuniteiten.

Tijdens dit praktijkgerichte seminarie zullen de sprekers een overzicht geven van de fiscale en juridische aspecten en aandachtspunten waarmee familiale ondernemingen rekening moeten houden bij het uitwerken van een efficiënte structuur om die overdracht vlot te laten verlopen. Hierbij komen de belangen van alle betrokken actoren aan bod.

Tijdens het seminarie krijgen de deelnemers een antwoord op concrete vragen aan de hand van boeiende praktijkvoorbeelden:
• Hoe geven we de overdracht van een onderneming naar de volgende generatie of andere stakeholders vorm?
• Welke verschillende controlemogelijkheden zijn er?
• Wat zijn aandachtspunten bij het opstellen van de benodigde juridische documentatie?
• Wat zijn de fiscale pro’s en contra’s van de verschillende mogelijkheden?
• Welke mogelijkheden bestaan er om vermogen uit te keren aan de aandeelhouders?

SPREKERS

Kristof Wuyts vervoegde Grant Thornton in juli 2020 als tax director om de afdeling Corporate Tax en Private Client Services, binnen het departement Tax & Legal, mee te leiden. Daarvoor was hij gedurende 12 jaar actief binnen de afdeling Global Tax van PwC en was hij een drijvende kracht achter de afdeling Private Wealth. Sinds 1 januari 2023 is Kristof partner bij Grant Thornton Belgium.
Vanuit de Private Client Services-praktijk heeft Kristof een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van vermogende families bij het structureren en faciliteren van een vermogensoverdracht, ook in een internationale context. Hij was tevens een aantal jaren praktijkassistent aan de faculteit Rechten van de UAntwerpen, verbonden aan de opleiding Master na Master Fiscaal Recht, waar hij diverse lesopdrachten had, grondige studies en masterscripties heeft begeleid.

Roeland Vereecken vervoegde Grant Thornton in 2020. Hij heeft bijna 15 jaar ervaring als juridisch adviseur en beschikt over een brede expertise in diverse juridische domeinen, met een focus op vennootschaps- en handelsrecht.
Roeland is gespecialiseerd in vennootschapsrecht met daaraan gekoppeld het algemeen contracten- en handelsrecht, waaronder het opstellen en onderhandelen van diverse overeenkomsten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, huurovereenkomsten, dienstenovereenkomsten, productie-overeenkomsten en dergelijke meer. In het bijzonder legt hij zich toe op de advisering bij overnames en herstructureringen van (binnenlandse en buitenlandse) ondernemingen. Hierbij heeft hij expertise opgebouwd in zowel aandelentransacties als asset deals (overdrachten handelsfonds of bedrijfstak).

DOELGROEP
Advocaten en bedrijfsjuristen

INSCHRIJVING
150 EUR, excl. btw

FORMULE
Webinar on demand (2 uur)

ACCREDITATIES
OVB: in aanvraag voor 2 punten
IBJ: erkend voor 2 punten
Certificering icoon
(Para)fiscale behandeling van vergoedingen bij het einde van de arbeidsovereenkomst
Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, gaat dit vaak gepaard met de betaling van een vergoeding aan de werknemer. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de opzeggingsvergoeding. Daarnaast bestaan er echter nog tal van andere vergoedingen die hun oorsprong vinden in wettelijke, contractuele en sectorale verplichtingen, of omdat de partijen het zo zijn overeen gekomen.

Tijdens dit praktijkgerichte seminarie zullen de sprekers een overzicht geven van de fiscale en parafiscale (sociale zekerheid) behandeling van de verschillende vergoedingen waarop de werknemer aanspraak kan maken bij het einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever.

De sprekers hebben deze vergoedingen opgedeeld in drie categorieën:

- gewone vergoedingen (bv. opzegvergoeding);
- specifieke vergoedingen (bv. uitwinningsvergoeding en toepassingsvergoeding op grond van niet-concurrentiebeding);
- mogelijk verschuldigde vergoedingen in het kader van een omstreden verbreking van de arbeidsovereenkomst (bv. vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, werkzekerheidsvergoeding, beschermingsvergoeding en schadevergoeding wegens abusief ontslag).

Tijdens het seminarie zullen de deelnemers een antwoord krijgen op concrete vragen:

- Welke vergoedingen zijn al dan niet onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen en welke voorwaarden moeten daarvoor eventueel vervuld worden?
- Welke vergoedingen zijn onderworpen aan bijzondere socialezekerheidsbijdragen en welke zijn de voorwaarden daarvoor?
- Hoe wordt elk van deze vergoedingen belast?
- Met welke rechtsgronden moet rekening gehouden worden om te weten of een vergoeding al dan niet onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen of belastingen?

Door de vele praktijkvoorbeelden en oefeningen tijdens het seminarie zullen de deelnemers na afloop de (para)fiscale behandeling van de vergoedingen bij het einde van de arbeidsovereenkomst volledig onder de knie hebben.

SPREKERS

Sylvie Lacombe en Stien Keppens, Tetra Law

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, HR-verantwoordelijken, fiscalisten

ERKENNINGEN

OVB, IBJ: erkend voor 2 punten

PRIJS

180 EUR (excl. btw)

Beide auteurs schreven ook een boek over hetzelfde onderwerp, dat eind juni bij LeA Uitgevers zal verschijnen onder de titel Verbrekingsvergoedingen: welke (para)fiscale behandeling?. Meer info vindt u op www.lea-uitgevers.be/shop.

Certificering icoon
Tendensen vennootschapsrecht - Sessie 2: Effecten
Het vennootschapsrecht is volop in beweging. In drie sessies van elk 2 uur gaan de sprekers in op een aantal actuele thema’s die belangrijk zijn voor de jurist en de professional actief in het vennootschapsrecht.

Sessie 2: Effecten

Regels inzake soortvorming en soortwijziging in de NV en BV en de toepassing ervan in de praktijk, door Carl Clottens
Geschillenregeling en het verband tussen vorderingen tot uitsluiting en/of vorderingen tot uittreding, door Willem Van de Putte

DOELGROEP
Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren

ERKENNINGEN
IBR: 2 uur toegekend (categorie 3)
OVB, IBJ, NKN, ITAA: erkend voor 2 punten

PRIJS
130 EUR (excl. btw) (350 EUR voor de hele cyclus)
(documentatiebundel inbegrepen)
Certificering icoon
Tendensen vennootschapsrecht - Sessie 3: Vermogen
Het vennootschapsrecht is volop in beweging. In drie sessies van elk 2 uur gaan de sprekers in op een aantal actuele thema’s die belangrijk zijn voor de jurist en de professional actief in het vennootschapsrecht.

Sessie 3: Vermogen

Inkoop van eigen effecten in BV en NV, door Nick Hallemeesch
Ontbinding als de ultieme vermogensuitkering in het vennootschapsrecht, door Jasper Van Eetvelde

DOELGROEP
Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren

ERKENNINGEN
IBR: 2 uur toegekend (categorie 3)
OVB, IBJ, NKN, ITAA: erkend voor 2 punten

PRIJS
130 EUR (excl. btw) (350 EUR voor de hele cyclus)
(documentatiebundel inbegrepen)
Certificering icoon
Influencers en #recht - Sessie 1 Onderneming
Influencers zijn alomtegenwoordig op sociale media. Het fenomeen roept vele juridische vragen op:
- Zijn socialemedia-influencers een onderneming in de zin van het WER? Met welke verplichtingen moeten zij in dat geval rekening houden?
- Moeten influencers de tegenprestaties die zij ontvangen om bepaalde zaken te promoten, aangeven in hun belastingaangifte?
- Is een influencer btw-plichtig?
- Hoe waardeert de influencer zijn vergoeding in natura (zoals kleding, juwelen enz.) die hij als tegenprestatie ontvangt correct?
- Zijn fenomenen als ‘kidfluencers’ en influencer-ouders die content van hun kinderen gebruiken op hun socialemedia-accounts te verzoenen met de kinderrechten? Wordt hun privacy voldoende beschermd? Gaat het hier om economische uitbuiting?
- Kan auteursrechtelijk beschermde content gekopieerd en hergebruikt worden? Voor welke inbreuken op de intellectuele rechten moeten influencers op hun hoede zijn?

In vier sessies van elk een half uur trachten vier onderzoekers van de UGent deze vragen te beantwoorden en de juridische problemen/valkuilen te duiden:

Sessie 1
Julie Kerckaert, “De socialemedia-influencer als onderneming”

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, influencers

PRIJS
50 EUR (excl. btw) voor 1 sessie

ACCREDITATIES
OVB: erkend voor 1 punt per 2 sessies
IBJ: erkend voor 1 punt per 2 sessies

SPREKER

JULIE KERCKAERT
Julie Kerckaert is doctoraatsbursaal aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Als onderzoeker maakt zij deel uit van de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, het Instituut Financieel Recht en het Interuniversitair Centrum voor Consument en Recht.
Julie behaalde in 2020 een Master of Laws in de rechten aan de UGent (met grote onderscheiding). Haar doctoraatsthesis, die zij voorbereidt onder het promotorschap van prof. dr. Reinhard Steennot, handelt over de regulering van (minderjarige) socialemedia-influencers vanuit een consumenten- en arbeidsrechtelijk perspectief.
Certificering icoon
Influencers en #recht - Sessie 2 Fiscaliteit (webinar on demand)
Influencers zijn alomtegenwoordig op sociale media. Het fenomeen roept vele juridische vragen op:
- Zijn socialemedia-influencers een onderneming in de zin van het WER? Met welke verplichtingen moeten zij in dat geval rekening houden?
- Moeten influencers de tegenprestaties die zij ontvangen om bepaalde zaken te promoten, aangeven in hun belastingaangifte?
- Is een influencer btw-plichtig?
- Hoe waardeert de influencer zijn vergoeding in natura (zoals kleding, juwelen enz.) die hij als tegenprestatie ontvangt correct?
- Zijn fenomenen als ‘kidfluencers’ en influencer-ouders die content van hun kinderen gebruiken op hun socialemedia-accounts te verzoenen met de kinderrechten? Wordt hun privacy voldoende beschermd? Gaat het hier om economische uitbuiting?
- Kan auteursrechtelijk beschermde content gekopieerd en hergebruikt worden? Voor welke inbreuken op de intellectuele rechten moeten influencers op hun hoede zijn?

In vier sessies van elk een half uur trachten vier onderzoekers van de UGent deze vragen te beantwoorden en de juridische problemen/valkuilen te duiden:

Sessie 2
Céline Vangeel, “De fiscale aspecten van influencermarketing”

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, influencers

PRIJS
50 EUR (excl. btw) voor 1 sessie

ACCREDITATIES
OVB: erkend voor 1 punt per 2 sessies
IBJ: erkend voor 1 punt per 2 sessies

SPREKER

CÉLINE VANGHEEL
Céline Vangheel is FWO-aspirante fundamenteel onderzoek aan de UGent (Faculteit Recht en Criminologie – vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Instituut voor Belastingrecht) en de UHasselt (Faculteit Rechten – Law, Tax & Business Unit). In 2020 behaalde Céline een Master of Laws in de Rechten aan de UHasselt (met grote onderscheiding). Haar doctoraatsthesis, onder het promotorschap van prof. dr. Bart Peeters (UGent) en prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt), behandelt de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij internationale mechanismen voor de beslechting van belastinggeschillen in het internationaal fiscaal recht.
Certificering icoon
Influencers en #recht - Sessie 3 Kinderrechten
Influencers zijn alomtegenwoordig op sociale media. Het fenomeen roept vele juridische vragen op:
- Zijn socialemedia-influencers een onderneming in de zin van het WER? Met welke verplichtingen moeten zij in dat geval rekening houden?
- Moeten influencers de tegenprestaties die zij ontvangen om bepaalde zaken te promoten, aangeven in hun belastingaangifte?
- Is een influencer btw-plichtig?
- Hoe waardeert de influencer zijn vergoeding in natura (zoals kleding, juwelen enz.) die hij als tegenprestatie ontvangt correct?
- Zijn fenomenen als ‘kidfluencers’ en influencer-ouders die content van hun kinderen gebruiken op hun socialemedia-accounts te verzoenen met de kinderrechten? Wordt hun privacy voldoende beschermd? Gaat het hier om economische uitbuiting?
- Kan auteursrechtelijk beschermde content gekopieerd en hergebruikt worden? Voor welke inbreuken op de intellectuele rechten moeten influencers op hun hoede zijn?

In vier sessies van elk een half uur trachten vier onderzoekers van de UGent deze vragen te beantwoorden en de juridische problemen/valkuilen te duiden.

Sessie 3
Valerie Verdoodt, “Influencers vanuit een kinderrechtenperspectief”

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, influencers

PRIJS
50 EUR (excl. btw) voor 1 sessie

ACCREDITATIES
OVB: erkend voor 1 punt per 2 sessies
IBJ: erkend voor 1 punt per 2 sessies

SPREKER

VALERIE VERDOODT
Dr. Valerie Verdoodt is postdoctoraal onderzoeker en lector aan de UGent (Faculteit Recht en Criminologie), waar ze lid is van de onderzoeksgroep Recht en Technologie en het Centrum voor de Rechten van de Mens. Haar onderzoek spitst zich toe op de juridische en fundamentele vragen in het kader van de ontwikkeling van nieuwe media en technologie, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) met oog voor de bescherming en online participatie van kinderen. Valerie is ook gastlector aan de Georg August Universität in Göttingen (D), waar ze lesgeeft in de LL.M in IP- en IT-Recht (LIPIT).
Certificering icoon
Influencers en #recht - Sessie 4 Auteursrechten
Influencers zijn alomtegenwoordig op sociale media. Het fenomeen roept vele juridische vragen op:
- Zijn socialemedia-influencers een onderneming in de zin van het WER? Met welke verplichtingen moeten zij in dat geval rekening houden?
- Moeten influencers de tegenprestaties die zij ontvangen om bepaalde zaken te promoten, aangeven in hun belastingaangifte?
- Is een influencer btw-plichtig?
- Hoe waardeert de influencer zijn vergoeding in natura (zoals kleding, juwelen enz.) die hij als tegenprestatie ontvangt correct?
- Zijn fenomenen als ‘kidfluencers’ en influencer-ouders die content van hun kinderen gebruiken op hun socialemedia-accounts te verzoenen met de kinderrechten? Wordt hun privacy voldoende beschermd? Gaat het hier om economische uitbuiting?
- Kan auteursrechtelijk beschermde content gekopieerd en hergebruikt worden? Voor welke inbreuken op de intellectuele rechten moeten influencers op hun hoede zijn?

In vier sessies van elk een half uur trachten vier onderzoekers van de UGent deze vragen te beantwoorden en de juridische problemen/valkuilen te duiden.

Sessie 4
Simon Geiregat, “Influencers en auteursrecht”

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, influencers

PRIJS
50 EUR (excl. btw) voor 1 sessie

ACCREDITATIES
OVB: erkend voor 1 punt per 2 sessies
IBJ: erkend voor 1 punt per 2 sessies

SPREKER

SIMON GEIREGAT
Dr. Simon Geiregat is postdoctoraal onderzoeker bij het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Vlaanderen) en het Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Hij is ook parttime gastprofessor aan UGent en verbonden aan de Universiteit Leiden als universitair docent. Simon verdedigde in 2019 zijn doctoraat in de rechten aan de UGent met een proefschrift over het auteursrecht en behaalde in 2017 aan de KU Leuven een LL.M in de intellectuele rechten en het IT-recht. Zijn onderzoek focust op de diverse raakvlakken tussen de digitale technologie en het privaatrecht.
Certificering icoon
Analyse van het nieuwe seksueel strafrecht
In dit webinar analyseren de sprekers vanuit hun ruime praktijkervaring het nieuwe seksueel strafrecht. Zij vertrekken hierbij vanuit de maatschappelijk context die aanleiding heeft gegeven tot een snellere aanpassing van dit deel van het Strafwetboek.

De sprekers besteden o.a. ruim aandacht aan de sleutelbegrippen van het nieuwe seksueel strafrecht zoals de toestemming, seksuele meerderjarigheid en de basisdelicten: aantasting van de seksuele integriteit, voyeurisme en niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud. Daarnaast komen prostitutie, openbare zedenschennis en de seksuele uitbuiting van minderjarigen aan bod. De sprekers sluiten af met de temporele werking en een kritische evaluatie van de wet.

SPREKERS

Manon Cop studeerde af als master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen met onderscheiding. Zij heeft zich tijdens haar studies gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht en zet deze specialisatie verder in de praktijk bij Bannister Advocaten. Meer bepaald bouwde zij een expertise op in zedenmisdrijven. Daarnaast heeft zij juridische ervaring opgedaan door te werken in een wetswinkel en bij slachtofferhulp.

Margot De Laet behaalde haar master in de Rechten met onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar studies specialiseerde zij zich in het straf- en strafprocesrecht. In januari 2022 werd zij lid van de balie van Antwerpen en vervoegde het team van Bannister Advocaten met als specialisatie zedenmisdrijven.

DOELGROEP
Advocaten, magistraten

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 1 punt
IGO: tegemoetkoming toegekend
Magistraten en leden van het personeel van de rechterlijke orde worden verzocht om per e-mail in te schrijven via [email protected].

PRIJS
90 euro, excl. btw.
Certificering icoon
De Wet Patiëntenrechten 20 jaar
De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt bestaat dit jaar 20 jaar. Deze wet omschrijft wie een ‘patiënt’ is, wie ertoe gehouden is de rechten van de patiënt te eerbiedigen en wat die rechten precies inhouden (kwaliteitsvolle zorg; vrije keuze; toestemming en informatie; een zorgvuldig bijgehouden dossier; bescherming van het privéleven; klachtenbemiddeling en recht op vertegenwoordiging als de patiënt die rechten niet zelf kan uitoefenen).

Herman Nys bespreekt in een eerste deel op systematische wijze de bepalingen van de wet aan de hand van literatuur en rechtspraak. Voornamelijk met betrekking tot het recht op informatie en toestemming heeft het Hof van Cassatie belangrijke verduidelijkingen verschaft, onder meer wat betreft informatie over de financiële gevolgen van een medische tussenkomst en over bewijslast.

In een tweede deel volgt een kritische evaluatie van de Wet Patiëntenrechten.
De wet vertoont nog ‘paternalistische’ trekjes die 20 jaar geleden nog vrij algemeen aanvaard waren, zoals de passieve definitie van patiënt; het recht op kwaliteitsvolle zorg in functie van zijn/haar behoefte en niet zijn/haar vragen; de zogenaamde therapeutische exceptie en de mogelijke weigering van inzage in het dossier; de mogelijkheid om een afschrift te weigeren enz.

Het derde deel richt een blik op de toekomst van de Wet Patiëntenrechten.
De kritische evaluatie van de wet leidt vanzelf tot mogelijke voorstellen om de wet toekomstbestendig te maken. Daarbij zal ook worden ingegaan op de kritiek van patiëntenorganisaties dat de wet niet voldoende ‘afdwingbaar’ zou zijn.

SPREKER

Herman Nys (1951) is emeritus hoogleraar medisch recht aan de KU Leuven en medeoprichter van het Centrum voor biomedische ethiek en recht. Hij is onder meer voorzitter van het VITAZ fusieziekenhuis (Waasland) en adviseert de Europese Commissie inzake bio-ethische kwesties (EGE). Hij heeft meer dan 700 wetenschappelijke publicaties op zijn naam, waaronder recent het boek De rechten van de patiënt in de deelstaten.

DOELGROEP
Advocaten, magistraten, beleidsmakers, bedrijfsjuristen, ambtenaren

ERKENNINGEN
OVB, IBJ: erkend voor 1 punt

PRIJS
120 EUR, excl. btw
Certificering icoon
Is er nog nood aan deontologie voor vrije beroepen?
Beoefenaars van een vrij beroep zijn ondernemers, maar tegelijk ook onderworpen aan eigen deontologische regels die door hun eigen beroepsgroep worden bepaald. Op dinsdag 13 december 2022 organiseerde LeA Uitgevers een studienamiddag over dit onderwerp, die nu beschikbaar is als webinar on demand.
Het programma bevat drie luiken: in een eerste onderdeel zal Mr. Hugo Lamon een uiteenzetting geven over de standpunten die hij vertolkt in zijn boek, met aandacht voor een algemeen kader, van toepassing voor alle vrije beroepen. Daarna worden enkele sprekers aan het woord gelaten die specifiek inzoomen op één vrij beroep: Mr. Frank Judo (advocaten), Mr. Philippe De Jonghe (notarissen), Mr. Kristof Uytterhoeven (architecten), Prof. Sarne De Vliegher (dierenartsen) en Dr. Coralie Herijgers (artsen). In een derde deel gaan de sprekers dan in debat, onder de leiding van Mr. Peter Callens.

Zo komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

Hoe verhoudt de beoefenaar van een vrij beroep zich tot het Wetboek van Economisch Recht? Is een vrijberoeper een gewone ondernemer of heeft hij ook een taak van algemeen belang?

Zijn de begrippen waardigheid en confraterniteit nog actueel of volstaat een beperkt deontologisch kader dat waakt over de onafhankelijkheid van het beroep?

Zijn er grenzen aan de uitoefening van commerciële activiteiten in de marge van de kernwaarden? Kan een beoefenaar van een vrij beroep andere taken vervullen dan die waarvoor hij over een monopolie beschikt?

Is er ruimte voor positieve deontologie en wat betekent dat dan concreet?

PROGRAMMA

Inleiding door Mr. Peter Callens

Hoe vrij is het vrij beroep nog? Het spanningsveld tussen vrij ondernemen en deontologie bij de beoefenaars van vrije beroepen door Mr. Hugo Lamon

De advocatendeontologie en vrij ondernemen door Mr. Frank Judo

De notaris als ministerieel ambtenaar en vrij ondernemen door Mr. Philippe De Jonghe

De architect: beschermde vrij beroeper of ondernemer gevangen in een wettelijk en deontologisch keurslijf door Prof. dr. Kristof Uytterhoeven

De dierenarts, uitdagingen voor een beroep in verandering door Prof. dr. Sarne De Vliegher

Artsen en deontologie. Naar een moderne en kwaliteitsvolle deontologie met oog voor de arts als ondernemer? door Dr. Coralie Herijgers


SPREKERS

Peter Callens, advocaat en voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies
Hugo Lamon, advocaat balie Limburg
Frank Judo, advocaat balie Brussel en voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging
Philippe De Jonghe, notaris Oostende en voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen
Kristof Uytterhoeven, advocaat balie Antwerpen en hoofddocent KU Leuven (Faculteit Architectuur)
Sarne De Vliegher, hoofddocent UGent (Faculteit Diergeneeskunde)
Coralie Herijgers, juriste Agentschap Zorg en Gezondheid, wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen en auteur van het boek Artsen en deontologie

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 3 punten

PRIJS
60 EUR, excl. btw
Certificering icoon

Ontmoet de helden die hun bedrijf hebben getransformeerd!

Ga ze ontmoeten