Algemene voorwaarden

Bijwerkingsdatum: 1 april 2022


De voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke contractuele relatie met LeA Uitgevers BV Stoopkensstraat 109, 3320 Hoegaarden, KBO 0815.861.654
Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en vervangen alle andere voorwaarden of contractuele bepalingen, tenzij er op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.


1.   PREAMBULE
De Gebruiker erkent deze algemene verkoop- en servicevoorwaarden (hierna: de algemene voorwaarden of AV) te hebben gelezen, evenals ons privacybeleid, waarmee hij, door zich in te schrijven voor een opleiding of door aankoop van onze producten, verklaart de daaruit voortvloeiende rechten en plichten te aanvaarden.  

2.    DEFINITIES
‘Klant’: verwijst naar consumenten en zakelijke klanten.
‘Consument’: wordt begrepen in de zin van de definitie opgenomen in artikel I, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, namelijk: “elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen”;
‘Onderneming’: wordt begrepen in de zin van de definitie opgenomen in artikel I, 1° van het Wetboek van Economisch Recht, namelijk: “elk van de volgende organisaties:
  (a) elke natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent als zelfstandige;
  (b) elke rechtspersoon;
  (c) elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.
Niettegenstaande het voorgaande, zijn de volgende bedrijven geen bedrijven, tenzij anders bepaald in de boeken van het Wetboek van Economisch Recht of andere wettelijke bepalingen die in een dergelijke toepassing voorzien:
(a) elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen distributiedoel nastreeft en die niet effectief distribueert onder haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie;
(b) elke publiekrechtelijke rechtspersoon die geen goederen of diensten op een markt aanbiedt;
(c) de federale staat, gewesten, gemeenschappen, provincies, hulpverleningszones, prezones, de agglomeratie Brussel, gemeenten, meergemeentezones, de binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.”
‘Producten’: verwijst naar de artikelen die LeA Uitgevers aanbiedt, namelijk boeken, tijdschriften, e-books, uitgezonderd opleidingen, symposia en georganiseerde webinars.
‘Diensten’: verwijst naar de diensten die LeA Uitgevers aanbiedt, namelijk georganiseerde opleidingen, symposia en webinars.
‘Abonnement’: verwijst naar de producten of diensten die LeA Uitgevers periodiek levert tegen een eenmalige vooruitbetaling.

3.    PRIJS EN BETALING
3.1.    LeA Uitgevers is er enkel toe gebonden de prijzen en tarieven te hanteren die in de contracten met haar klanten of op de bestelling op het moment van de betaling van de prijs vermeld staan. Alle andere prijs- en tariefvermeldingen, in het bijzonder op haar aanbiedingen of op haar website, zijn louter indicatief.
3.2.    Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. LeA Uitgevers behoudt zich het recht voor om eventuele leveringskosten aan te rekenen.
3.3. Behoudens andersluidende schriftelijke kennisgeving aan  [email protected]  stemt de Klant in met het gebruik en de ontvangst van facturen via elektronische weg.
3.4.    Behalve indien anders vermeld, moeten alle facturen betaald worden binnen tien dagen. Ingeval er door de partijen een andere betalingstermijn overeengekomen wordt, vervangt die de hiervoor vermelde termijn.
3.5.    Facturen die niet betaald zijn op de vervaldag, zullen automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% (vijftien procent), met een minimum van 30 euro. Bovendien wordt er, eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling, een moratoire interest van 12% (twaalf procent) per jaar aangerekend vanaf de vervaldag van de factuur.
3.6.    Alle geleverde producten blijven eigendom van LeA Uitgevers totdat het volledige bedrag en de bijkomende kosten betaald zijn. Dit betekent in het bijzonder dat de klant het goed niet mag overdragen aan derden, het niet mag uitlenen of belasten met een zekerheid of voorrecht. Bovendien worden alle producten naar de klanten verstuurd op hun eigen risico.
 
4.    GARANTIE EN KLACHTEN
4.1.    De producten worden verondersteld te voldoen aan hun beschrijving en het is aan de klant om het bewijs te leveren als dit niet zo zou zijn.
4.2.    LeA Uitgevers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder schadevergoeding, zonder kennisgeving en op elk moment het hele of een deel van een product, en waar van toepassing de drager ervan, te wijzigen om te kunnen beantwoorden aan haar doelstellingen als uitgever.
4.3.    De klant stuurt zijn klachten binnen tien dagen na ontvangst van het product per aangetekende brief naar het adres van de hoofdzetel van LeA Uitgevers. Na deze periode worden de producten als definitief aanvaard beschouwd.
4.4.    Bij een verborgen gebrek begint de periode te lopen vanaf de ontdekking ervan.
 
5.    LEVERINGSTERMIJN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN
5.1.    De leveringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding of interesten. Op enkele uitzonderingen na, vindt de levering plaats nadat de betaling is ontvangen.
5.2.    Zelfs als er toch een vaste leveringstermijn zou zijn overeengekomen onder bijzondere voorwaarden die afwijken van paragraaf 5.1, met of zonder een  boete als sanctie, heeft LeA Uitgevers steeds het recht om in geval van uitzonderlijke omstandigheden (nl. sociale onrust, brand of andere schade, gehele of gedeeltelijke lamlegging van het verkeer, ziekte van het personeel van LeA Uitgevers of bij gebrek aan personeel in het algemeen, staking in het bedrijf of elders, een verstoring of een fout in de productie, fouten van onze onderaannemers of leveranciers, een pandemie – deze opsomming is niet-limitatief) ofwel de levering uit te stellen totdat de problemen zijn opgelost en het product alsnog te leveren binnen de overeengekomen termijn, ofwel niet meer te leveren zonder dat de klant aanspraak kan maken op enig recht op schadevergoeding.
 
6.    INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
6.1.    De structuur, de lay-out en de inhoud van de website van LeA Uitgevers zijn beschermd door het auteursrecht ten voordele van LeA Uitgevers of van haar partners.
6.2.    Behoudens schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, mag de klant niets geheel of gedeeltelijk kopiëren, verkopen, verhuren, verdelen, uitgeven, publiceren of openbaar maken, op welke wijze ook, van de gegevens of werken die beschermd zijn door het auteursrecht zonder voorafgaandelijke toestemming van de houder van het recht, behalve als de kopie bedoeld is voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden en niet bedoeld is om er wijzigingen in aan te brengen.
6.3.    De verkoop, verhuur, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, uitzending of enige communicatie van de inhoud van een product of dienst in strijd met wat in paragraaf 6.2. vermeld is zonder de uitdrukkelijke toestemming van LeA Uitgevers, dwingt de dader tot een forfaitaire schadevergoeding van 500 euro, voor de kosten die LeA Uitgevers heeft gemaakt om deze overtreding aan de dader te melden, en dit, onverminderd het recht van LeA Uitgevers om met alle juridische middelen de schade aan haar integriteit  schade te claimen. 
6.4.    LeA Uitgevers is niet aansprakelijk wanneer een klant de inhoud waarnaar in punt 6.1 wordt verwezen zonder toestemming zou gebruiken.

7.    AANSPRAKELIJKHEID
7.1.   LeA Uitgevers is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals het verlies van gegevens, het verlies van opbrengsten of winst, het verlies van bedrijfsresultaten, het verlies van handelsfondsen, kansverlies, bedrijfsverlies, schade of kosten.
7.2.    LeA Uitgevers  stelt alles in het werk om kwaliteitsvolle producten te maken, maar de uitgever en/of de auteur kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in geval van nalatigheid of fout.
7.3.    Ingeval LeA Uitgevers  toch aansprakelijk kan worden gesteld, zal LeA Uitgevers  enkel gehouden zijn het product te vervangen of, als dat onmogelijk zou zijn, de kostprijs ervan terug te betalen.
7.4.    LeA Uitgevers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-uitvoering van de overeenkomst in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product omwille van overmacht, ernstige verstoring zoals overstroming of brand, gehele of gedeeltelijke staking, voornamelijk van de postdiensten, het transport of communicatiemiddelen.
7.5.   LeA Uitgevers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de werking en incompatibiliteit van software van derden en/of de hardware die nodig is voor het gebruik en het lezen van digitale inhoud.
7.6.    LeA Uitgevers wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die tijdens opleidingen, symposia of webinars wordt gegeven. LeA Uitgevers zet zich in voor het gebruik van kwaliteitssprekers, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verstrekken van de onjuiste informatie, die zij verstrekken.
7.7.    LeA Uitgevers is niet aansprakelijk voor enig incident, verlies van bezittingen van deelnemers, diefstal of enig ander misdrijf dat zich heeft voorgedaan op de locatie waar de opleiding, het symposium of het webinar wordt gegeven.

8.    HERROEPINGSRECHT
8.1.    Op voorwaarde dat hij niet handelt als een bedrijf, dat wil zeggen dat hij niet op een duurzame manier een economisch doel nastreeft, heeft de consument een herroepingsrecht van veertien werkdagen, te beginnen vanaf de datum van levering van de bestelling, om te melden dat hij afziet van zijn aankoop. Hij hoeft geen motieven voor zijn herroeping te vermelden.
8.2.    Er is geen herroepingsrecht voor klanten met de status van bedrijf.
8.3.    Overeenkomstig artikel VI.53.13° van het Wetboek van Economisch Recht bestaat het herroepingsrecht niet voor gedematerialiseerde werken, zolang het inhoud betreft die op een digitale drager wordt aangeboden en de onmiddellijke uitvoering van het contract uitdrukkelijk gevraagd werd.
8.4.    Overeenkomstig artikel VI.53, al. 1, 1° van het Wetboek van Economisch Recht en zoals uitgelegd in punt 12.4, kan de consument zijn herroepingsrecht niet uitoefenen wanneer de opleiding, het symposium of het webinar volledig afgelopen is en de uitvoering ervan is begonnen met zijn uitdrukkelijk akkoord vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.
8.5.    De kennisgeving van de herroeping kan gebeuren per brief, e-mail, fax of aangetekend schrijven aan de hoofdzetel van LeA Uitgevers aan de hand van het formulier in de bijlage. De consument moet het betreffende product/de betreffende producten binnen de veertien dagen na bekendmaking van de herroeping terugsturen.
8.6.   LeA Uitgevers betaalt, vanaf de ontvangst van de melding van de herroeping en binnen de veertien dagen, het bedrag van de betreffende bestelling terug met dezelfde betaalmethode als waarmee de klant de aankoop deed, behalve wanneer de goederen door het gebruik in een zodanig slechte staat zijn dat het de uitoefening van het herroepingsrecht overschrijdt. Ingeval er gebruikgemaakt wordt van dit recht, zijn enkel de verzendingskosten ten laste van de consument.
 
9.    OPZEGGING EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN
9.1.    In geval van niet-betaling of het niet respecteren van een van de bepalingen in het contract of van de algemene gebruiks- of verkoopvoorwaarden, kan LeA Uitgevers van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het contract onmiddellijk beëindigen, met behoud van het recht om een burgerlijke vordering in te stellen.
9.2.    Behoudens andersluidende bepaling met betrekking tot Abonnementen, blijft de klant in geval van opzegging vóór de vervaldag aansprakelijk voor de betaling van de contractuele periode die afloopt.

10.    INSCHRIJVING EN STILZWIJGENDE VERLENGING
10.1.    Het abonnement op een tijdschrift wordt afgesloten voor een periode van één jaar vanaf de ingangsdatum van het abonnement. Voor het hele komende jaar is vooruitbetaling verschuldigd.
10.2.    Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de klant via brief, e-mail, fax of aangetekende brief, aan de hoofdzetel van LeA Uitgevers minstens twee maanden voor het einde ervan te kennen geeft het te willen opzeggen.
10.3.    Ingeval een abonnement wordt opgezegd tijdens de duur ervan, zal er niets worden terugbetaald.
 
11.    E-BOOK
11.1.    Bij de aankoop van een digitaal product zal het artikel beschikbaar zijn en kan het gedownload worden van de website van LeA Uitgevers via de gebruikersaccount van de klant of via een e-mail aan de klant.
11.2.    Om de inhoud van digitale producten te kunnen gebruiken en lezen op een draagbaar toestel en/of een computer, moet de klant beschikken over aangepaste software van derden. LeA Uitgevers stelt alles in het werk om de compatibiliteit van haar producten met programma’s van derden te garanderen, maar het betreft in geen geval een resultaatsverbintenis.
11.3.    Voor de aankoop van een digitaal product geldt er geen enkel recht op herroeping, conform de bepalingen van artikel 8.3 hiervoor. De klant wordt verondersteld akkoord te gaan met het verlies van dit recht vanaf de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

12.    OPLEIDINGEN, CONFERENTIES EN WEBINARS
12.1.    LeA Uitgevers organiseert opleidingen, symposia en webinars over verschillende onderwerpen.
12.2.    Na registratie voor het webinar wordt uiterlijk twee dagen vóór de datum van het webinar een toegangslink verzonden.
12.3.    De klant die zijn link niet ontvangt, moet  LeA Uitgevers uiterlijk 24 uur vóór de datum van het webinar contacteren via e-mail op het volgende adres:  [email protected].  Zonder een dergelijke mededeling kan hij geen enkele, zelfs geen gedeeltelijke terugbetaling, noch een schadevergoeding, noch een rente van de dienst eisen.
12.4.    Met betrekking tot het herroepingsrecht, in toepassing van artikel VI.53, 1° van het WER, levert  LeA Uitgevers voor haar klanten haar volledige diensten zodra het symposium, de opleiding of het webinar plaatsgevonden heeft. Als de klant de datum van het symposium of de opleiding waarvoor hij zich aanmeldt kent, verliest hij zijn herroepingsrecht als dat wordt ingesteld vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen.
12.5.    Na het verstrijken van het herroepingsrecht is annulering mogelijk tegen betaling van 50% van de aangegeven prijs.
12.6.    De organisatie heeft het recht om een opleiding, een symposium of een webinar te annuleren of de datum of het adres te wijzigen tot zeven dagen vóór de gekozen datum zonder opgave van reden en zonder dat dat recht geeft op een schadevergoeding.
12.7.    LeA Uitgevers zal de geregistreerde deelnemers van tevoren op geldige wijze informeren over elke wijziging door een e-mail te sturen naar het adres dat tijdens de registratie opgegeven is.
12.8.    Bij annulering wordt het inschrijvingsgeld binnen zeven dagen teruggestort aan de ingeschreven deelnemers.
12.9.    LeA Uitgevers heeft het recht om personen uit te sluiten van wie het gedrag de openbare of particuliere orde, de goede uitvoering van de opleiding of de gezondheid en netheid van de opleiding schaadt, en dit zonder terugbetaling of schadevergoeding. 

13.    COMMUNICATIE VAN COMMERCIËLE AARD
13.1.   LeA Uitgevers heeft een gerechtvaardigd belang om commerciële informatie elektronisch of op papier met de klant te delen om haar diensten en producten te promoten, op de adressen die door de klant worden vermeld.
13.2.    De klant kan op elk moment afzien van de ontvangst van die commerciële informatie door LeA Uitgevers  te contacteren via de procedure vermeld in elke correspondentie van commerciële aard of door een e-mail te sturen naar het volgende adres:  [email protected].
 
14.    PRIVACY
14.1.    LeA Uitgevers leeft alle wetgeving inzake gegevensbescherming na die in België van kracht is, waaronder Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna: de GDPR).
14.2.    De klant verklaart dat hij het privacybeleid van LeA Uitgevers heeft gelezen, waarvan een kopie beschikbaar is via deze link: http://www.lea-uitgevers.be/privacybeleid .  Hij stemt er zonder voorbehoud mee in.
14.3.    Hij verklaart te zijn geïnformeerd dat LeA Uitgevers optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die hij haar meedeelt en dat hij alle informatie met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens kan vinden in het privacybeleid van LeA Uitgevers, met inbegrip van de voorwaarden voor de uitoefening van zijn rechten als betrokkene.
14.4.    Voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de klant zich tot LeA Uitgevers richten op volgend adres: [email protected]

15.    RECHT OP AFBEELDING
15.1.    Foto’s genomen tijdens onze opleidingen worden gebruikt conform ons privacybeleid met respect voor de betrokken personen en het recht op afbeelding.
15.2.    Elke persoon die niet wenst dat zijn afbeelding door ons gebruikt wordt, kan vragen dat de afbeelding verwijderd wordt, de afbeelding wazig wordt gemaakt of geanonimiseerd door een mail te sturen naar  [email protected]
 16.    DIVERSE BEPALINGEN
16.1.    De voorliggend algemene voorwaarden hebben voorrang op de informatie op bestelbonnen aan onze klanten geleverd.
16.2.    Door het invullen en valideren van het bestelformulier op de website van LeA Uitgevers aanvaardt de klant zonder voorbehoud de algemene gebruiks- een aankoopvoorwaarden vermeld op de website van LeA Uitgevers. Ook de inschrijving voor een opleiding, symposiumn webinar impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud van de algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden van kracht op het ogenblik van de bestelling.
16.3.   Het stilzitten van LeA Uitgevers kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van haar rechten?
16.4.    LeA Uitgevers houdt zich het recht voor eenzijdig de bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen..

17.    BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
De rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd in geval van een geschil. Elk contract met LeA Uitgevers wordt beheerst door het Belgische recht.