De Wet Patiëntenrechten 20 jaar

De Wet Patiëntenrechten 20 jaar

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt bestaat dit jaar 20 jaar. Deze wet omschrijft wie een ‘patiënt’ is, wie ertoe gehouden is de rechten van de patiënt te eerbiedigen en wat die rechten precies inhouden (kwaliteitsvolle zorg; vrije keuze; toestemming en informatie; een zorgvuldig bijgehouden dossier; bescherming van het privéleven; klachtenbemiddeling en recht op vertegenwoordiging als de patiënt die rechten niet zelf kan uitoefenen).

Herman Nys bespreekt in een eerste deel op systematische wijze de bepalingen van de wet aan de hand van literatuur en rechtspraak. Voornamelijk met betrekking tot het recht op informatie en toestemming heeft het Hof van Cassatie belangrijke verduidelijkingen verschaft, onder meer wat betreft informatie over de financiële gevolgen van een medische tussenkomst en over bewijslast.

In een tweede deel volgt een kritische evaluatie van de Wet Patiëntenrechten.
De wet vertoont nog ‘paternalistische’ trekjes die 20 jaar geleden nog vrij algemeen aanvaard waren, zoals de passieve definitie van patiënt; het recht op kwaliteitsvolle zorg in functie van zijn/haar behoefte en niet zijn/haar vragen; de zogenaamde therapeutische exceptie en de mogelijke weigering van inzage in het dossier; de mogelijkheid om een afschrift te weigeren enz.

Het derde deel richt een blik op de toekomst van de Wet Patiëntenrechten.
De kritische evaluatie van de wet leidt vanzelf tot mogelijke voorstellen om de wet toekomstbestendig te maken. Daarbij zal ook worden ingegaan op de kritiek van patiëntenorganisaties dat de wet niet voldoende ‘afdwingbaar’ zou zijn.

SPREKER

Herman Nys (1951) is emeritus hoogleraar medisch recht aan de KU Leuven en medeoprichter van het Centrum voor biomedische ethiek en recht. Hij is onder meer voorzitter van het VITAZ fusieziekenhuis (Waasland) en adviseert de Europese Commissie inzake bio-ethische kwesties (EGE). Hij heeft meer dan 700 wetenschappelijke publicaties op zijn naam, waaronder recent het boek De rechten van de patiënt in de deelstaten.

DOELGROEP
Advocaten, magistraten, beleidsmakers, bedrijfsjuristen, ambtenaren

ERKENNINGEN
OVB, IBJ: erkend voor 1 punt

PRIJS
120 EUR, excl. btw

145,20 €
145.20000000000002 EUR 145,20 €
145,20 €
Verantwoordelijke An Vermaercke
Laatst bijgewerkt 27-07-2023
Doorlooptijd 1 uur 36 minuten
Leden 3
    • Documentatiebundel
    • De Wet Patiëntenrechten 20 jaar (webinar on demand)
    • Opleidingspunten